Company Logo


Зразки документів

Годинник

Кафедра "Теплоенергетики та технології машинобудування"

Кафедра була створена у вересні 2011 року у зв’язку з реорганізацією кафедри двигунів внутрішнього згоряння та технологій машинобудування та актуальною необхідністю підготовки кадрів з напряму «Теплоенергетика» для населених пунктів Первомайського та ближніх до Первомайська районів.

Завідувач кафедрою к.т.н., доцент Ошовский Віктор Якович. На кафедрі працюють 15 науково-педагогічних працівників, шість штатних і дев’ять за внутрішнім сумісництвом. Серед них мають вчену ступінь доктора технічних наук - два, кандидатів технічних наук - сім. Серед працівників мають вчені звання професора – три, доцента – шість; мають посади старших викладачів – два, викладачів – п’ять. Серед виклалачів – два мають великий досвід роботи на машинобудівних підприємствах від станочника до керівних посад. Один – на керівних посадах в галузі теплоенергетики.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують підготовку з ряду професійно-орієнтованих дисциплін і випуск бакалаврів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технології машинобудування» та спеціальності 144 – «Теплоенергетика». З 2017 року розпочато підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою  спеціальності «Прикладна механіка» спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування».

Слід відзначити, що в нашому навчальному закладі, який з 1961 по 1987 рік іменувався як Первомайський загальнотехнічний факультет ОТІХП до реорганізації існувала кафедра холодильної техніки та енергетики, яка з 1970 по 1987 рік випускала інженерів-механіків спеціальності «Холодильні і компресорні машини та установки». З 2011 року в умовах енергетичних проблем виникла необхідність відновлення в навчальному закладі випуску фахівців галузі теплоенергетики та енергетичного машинобудування.

Матеріальна база кафедри складає ряд добре оснащених кабінетів і лабораторій, серед яких лабораторії матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів, металорізальних верстатів і автоматичних ліній, гідравліки та допоміжних механізмів та ін.

Лабораторії теплотехніки та гідравліки є на суміжній кафедрі двигунів внутрішнього згоряння. Лабораторії технічних вимірювань та опору матеріалів підпорядковані кафедрі фундаментальних та загальнотехнічних дисциплін.

Для проведення занять використовуються також добре оснащені кабінети і майстерні коледжу, наприклад “Програмування для верстатів з ЧПК” з діючим обладнанням для складання і виготовлення програм; механічна майстерня оснащена токарними, свердлильними, фрезерувальними, стругальними верстатами різних типів та ін.

Практики проводяться на машинобудівних підприємствах міста ТДВ «Первомайськдизельмаш» та ПАТ «Завод Фрегат» керівниками, які мають великий досвід роботи на цих підприємствах. Прводяться екскурсії на підприємства Миколаївщини з сучасним обладнанням машинобудівного виробництва. Широко використовуються у навчальному процесі видео про сучасні технології за дисциплінами кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого науково-педагогічного рівня, впроваджують новітні технології та сучасне інформаційне і матеріальне забезпечення у навчальний процес; систематично приймають участь у Всеукраїнських науково-технічних конференціях; подають до друку статті, розробляють навчальні посібники та методичні матеріали для студентів; працюють зі студентами щодо залучення їх до наукової роботи та участі в студентських науково-практичних конференціях; проводять виховну роботу в закріплених групах.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за такими напрямами:

- дослідження інформаційного забезпечення сучасного виробництва та  енергетики;

- методи і технологічні процеси обробки;

- матеріали і технології виробництва деталей ДВЗ та компресорів;

- дослідження можливостей ефективного використання енергії;

- дослідження сорбційних термотрансформаторів.

Також значна увага приділяється впровадженню сучасних технологій і методів навчання. Є цілий ряд комп’ютерних лабораторій, оснащених персональними комп’ютерами з пакетами ліцензованими комп’ютерних програм. Так¸одна з лабораторій обладнана робочими місцями для проведення занять за ліцензійними програмами “Вертикаль” та “ГеММа 3D”.

Система автоматизованого проектування (САПР) ВЕРТИКАЛЬ дозволяє в автоматизованому режимі проектувати технологічні процеси виготовлення деталей, розраховувати матеріальні і трудові витрати на виробництво та формувати всі необхідні комплекти технологічної документації.

ГеММа-3D – це система геометричного моделювання и програмування обробки для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) за допомогою комп’ютера, яка дозволяє розробляти оптимальні програми обробки деталей різної складності, що виготовляються точінням, фрезеруванням, свердлінням та іншими методами. Комплекс ГеММа-3D покращує працю технологів з розрахунків, дозволяє візуально на моніторі побачити процес виготовлення деталі, призначає оптимальні наладки верстатів з ЧПК для обробки. Вихідні дані геометрії деталі можуть задаватися за допомогою вмонтованих геометричних 3D редакторів («Компас 3 D). Після чого технолог вказує необхідний інструмент і режими обробки. Далі система формує траєкторію руху інструменту і керуючу програму для вибраної моделі системи ЧПК та верстату.

Таким чином студенти спеціальності “Прикладна механіка” на сучасному рівні набувають практичних навичок користування системами комп’ютерного проектування технологічних процесів виготовлення деталей, що використовуються у машинобудівному виробництві та навчаються розробляти за сучасними комп’ютерними технологіями керуючі програми для обробки деталей на різноманітних верстатах з ЧПК.

В лабораторії матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів використовується відеоустановка для демонстрації на широкоформатному телеекрані обладнання і технологій сучасного машинобудівного виробництва, теплоенергетики та інших відеоматеріалів при проведенні занять.

Впроваджено використання сучасної проекційної апаратури при захисті курсових і дипломних проектів.
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.