Company Logo


Зразки документів

Годинник

Показники активності науково-педагогічних працівників

Види та результати професійної діяльності НПП

кафедри «Теплоенергетики та технологій машинобудування»,

що підтверджують рівень наукової та професійної активності

 

Ошовський Віктор Якович, доцент кафедри ТЕ та ТМ,  к.т.н., доцент

№ пункту

Зміст

30.2

1. Ошовський В.Я., Григурко І.О., Капура І.А. Рідкопластичне формування поверхонь бабітових вкладишів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – Випуск 44. - С.248-251.

2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестірні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2015. - №2 (78). - С. 17-20.

3. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я., Будуров В.Л. Модернізація вузлів обладнання для механічної обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілої конструкції // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. -  Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. - С. 30-37.

4. Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дісульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. –  Кіровоград: КНТУ, 2016. – Вип. 46. -  С. 279-286.

5. Святецький М.В., Ошовський В.Я., Капура І.А., Будуров В.Л. Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. ІІ. - С. 198-203.

6. Ошовський В.Я., Анастасенко С.М., Святецький М.В., Капура І.А. Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. 1. - С.171-179.

Збірник представлений у міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

30.10

Завідувач кафедри теплоенергетики та технологій машинобудування Первомайської філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

30.12

1. А.с. СССР №567043, кл. F25B 15/12.  Абсорбционно-резорбционная холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; А.Г.Дергачёв, Б.А.Минкус, В.Я.Ошовский. –  Заявл. 04.01.76; Опубл. 30.07.77, Бюл. № 28. – 2 с.

2. А.с. СССР №1067310, кл. F25B 15/12. Абсорбционно-резорбционная холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; В.Я.Ошовский. –  Заявл. 11.10.82; Опубл. 15.01.84, Бюл. № 2. – 2 с.

3. А.с. СССР №1092336, кл. F25B 15/12. Абсорбционно-резорбционная холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод.  пром-ти; В.Я.Ошовский, А.Г. Дергачёв, Н.Г. Шмуйлов. - Заявл. 11.10.82; Опубл. 15.05.84, Бюл. № 18. – 6 с.

4. А.с. СССР №1096461, кл. F25В 1/00, F25B 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти;  А.Г. Дергачёв, В.Я.Ошовский. - Заявл. 20.05.83; Опубл. 07.06.84, Бюл. № 21. – 2 с.

5. А.с. СССР №1103054, кл. F25В 1/00, F25B 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти;  В.Я. Ошовский, А.Г.Дергачёв. - Заявл. 20.05.83; Опубл. 15.07.84, Бюл. № 26. – 3 с.

6. А.с. СССР №1432317, кл.F25 В 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; В.Я.Ошовский, А.Г. Дергачёв.-Заявл. 26.02.86; Опубл. 23.10.88, Бюл.№ 39.–2с.

7. А.с. СССР №1464015, кл. F25 В 15/12. Холодильная установка / Одесский технолог. ин-т холод. пром-ти; А.Г.Дергачёв, В.Я.Ошовский.- Заявл.25.05.87; Опубл. 07.03.89, Бюл. № 9.–3 с.

30.13

1. Ошовський В.Я. Практикум з матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів: навчальний посібник  / Рекомендовано до друку Вченою радою ПФ НУК, як навчальний посібник, протокол №6 від 20.03.2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 224 с.

2. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: конспект лекцій. Затв метод. радою ППІ НУК 21.02.2014 р., прот №6.– Первомайськ: ППІ НУК, 2014.–144с.

3. Ошовський В.Я. Технологія машинобудування: конспект лекцій / Затв метод. радою ППІ НУК 19.02.2014 р., прот №7.. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 92 с.

4. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 1 – «Технології виробництва деталей ДВЗ»: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 88 с.

5. Ошовський В.Я. Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння: змістовий модуль 2 – «Технології ремонту деталей ДВЗ»: конспект лекцій. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 96 с.

6. Ошовський В.Я. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: конспект лекцій з модулю 2. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015.– 48 с.

7. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до практичних робіт. – Первомайськ: ППІ НУК, 2015. – 132 с.

8. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння: технологія побудови ДВЗ: конспект лекцій / Затв метод. радою ППІ НУК 21.12.2016 р., прот №5. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 88 с.

9. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння: технологія побудови ДВЗ: методичні вказівки до практичних робіт / Затв метод. радою ППІ НУК 23.11.2016 р., прот №4. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 44 с.

10. Ошовський В.Я. Технологія побудови та монтажу ДВЗ: методичні вказівки до практичних робіт зі змістового модулю «Технологія побудови ДВЗ». – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 40 с.

11. Ошовський В.Я. Технологічні основи машинобудування: методичні вказівки до лабораторних робіт: змістовий модуль 1 / Затв метод. радою ППІ НУК 21.12.2016 р., прот №5. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 48 с.

12. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних робіт за ЗМ-1 / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 36 с.

13. Ошовський В.Я. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних робіт за ЗМ-2 / Затв наук.-метод. радою ПФ НУК 04.04.2018р., прот №3. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.

14. Ткач М.Р., Ошовський В.Я., Іодловський В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою спеціальності 131 «Прикладна механіка». Спеціалізації: «Технології машинобудування», «Технології енергетичного машинобудування» / Рекоменд. наук.-метод. радою ПФ НУК 25.06.2018р., прот. №10. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 24 с.

15. Ошовський В.Я. Методичні вказівки з наукового стажування за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 131 “Прикладна механіка” для спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування» / Рекоменд. наук.-метод. радою ПФ НУК 25.06.2018р., прот. №10. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 48 с.

30.15

1. Ошовський В.Я. Інформаційні технології в розвитку економіки сучасного машинобудування // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 травня 2014 р. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – С. 93-94.

2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності зубців та шліців методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2015): матеріали тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (19-22 травня 2015 р., м. Чернігів). - Чернігів: ЧНТУ, 2015. - С.47-48.

3. Ошовський В.Я., Ликов Р.В. Преспективні технології ремонту спряжень колінчастого валу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодь, освіта, наука 2015» (16 квітня 2015 р.). – Первомайськ: НУК, 2015, т.1, с. 108-110.

4. Ошовський В.Я. Системний підхід до підвищення ресурсу колінчастого валу // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект». - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. –  С.32-33.

5. Ошовський В.Я. Безтермічне нанесення твердого нано-покриття на поверхні тертя // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект» 24-25 травня 2018 року. Первомайськ: ПФ НУК, с. 34-36.

6. Нарчилевич С., Ошовський В.Я. Підвищення ресурсу поверхонь тертя деталей машин  // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.38-39

 

Анастасенко Сергій Миколайович, доцент кафедри ТЕ та ТМ,  к.т.н.

№ пункту

Зміст

30.1

1. Дымо Б.В., Пастухов С.Ю., Чегринцев В.Ф., Анастасенко С.Н. Численное моделирование процессов теплоотдачи круглой трубы с экраном-сеткой // Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». – Кишинев, 2015. - №2(28). - С.59-66.

2. Димо Б.В., Пастухов С.Ю., Єпіфанов О.А., Анастасенко С.М.  Моделирование теплоотдачи шахматного пучка экранированных сетками круглих труб // Научный информационно-аналитический и инженерный журнал «Проблемы региональной энергетики». – Кишинев, 2016. - №1(30). - С.69-77.

30.2

1. Нестеренко В.В., Шевченко С.І., Анастасенко С.М. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану обичайки барабану// Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». – Харків, 2014. - №2(76). – С.85-90.

2. Каиров А.С., Лымарь А.А., Анастасенко С.Н. Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих технологических сред // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. – Київ, 2014. - №1 (70). – С.88-93.

3. Каиров А.С., Моргун С.А., Свободные колебания конструктивно неоднородных лопаток турбомашин // проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць ДНУ імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – Вип. 24. – С. 105-113

4. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестерні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Вісник ЧДТУ серія "Технічні науки". –  Чернігів, 2015. - №2(78). - С.17-20.

5. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я., Будуров В.Л. Модернізація вузлів обладнання для механічноі обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілоі конструкції // Збірник наукових праць КНТУ «Техніка у сільськогосподаоському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація».– Кіровоград, 2015.- №28.-С.30-37.

6. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Будуров В.Л. Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення. // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин". – Кіровоград: КНТУ 2016. - №46. - С.312-321.

7. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин". – Кропівницький: ЦНТУ,  2017. - №47, ч.2. – С.10-15.

8. Ошовський В.Я., Анастасенко С.М., Святецький М.В., Капура І.А. Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів // Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогоспо-дарських машин. – Кропівницький: ЦНТУ, 2017. – Вип 47, ч.1. – С.171-179.

Збірник представлений у міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

30.3

Григурко І.О., Анастасенко С.М., Доценко С.М. Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні (Практикум). Рекомендовано до друку Вченою радою НУК як навчальний посібник, протокол №6 від 26.06.2015 р..– Львів: «Новий світ–2000», 2017.-348с.

30.10

Заступник декана інженерно-економічного факультету Первомайської філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

30.13

1. Анастасенко С.М. Випробування, експлуатація та діагностика ТЕУ // Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» - Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 24 с.

2. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Проектування теплоенергетичних установок. Проектування холодильних установок // Конспект лекцій для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 48 с.

3. Анастасенко С.М. Програмування автоматизованого обладнання // Конспект лекцій для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 80 с.

4. Анастасенко С.М., Шостак О.В. САПР в теплоенергетиці: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». - Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 56 с.

5. Анастасенко С.М. Водяне опалення: питання та відповіді. Довідник: навчальний посібник. Ч. І / для студентів спеціальності 144-Теплоенергетика.- Первомайськ: ППІ НУК, 2017.– 56 с.

6. Анастасенко С.М. Водяне опалення: питання та відповіді. Довідник: навчальний посібник. Ч. ІІ /для студентів спеціальності 144-Теплоенергетика.- Первомайськ: ППІ НУК, 2017.– 76 с.

7. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування Компас, ч І:  Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Знайомство з системою твердотільного моделювання, прийоми роботи з інструментами", вид.ІІ оновлене.– Миколаїв: НУК,2017.- 86с.

8. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування Компас. Частина ІІ. - Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Знайомство з системою твердотільного моделювання, прийоми роботи з інструментами", Видання ІІ оновлене. – Миколаїв: НУК, 2017. – 76 с.

9. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування Компас. Частина ІІІ. - Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Форма та формоутворення, креслення". – Миколаїв: НУК, 2017. – 76 с.

10. Анастасенко С.М. Системи комп’ютерного проектування «КОМПАС»: Методичні вказівки до лабораторних робіт за змістовим модулем "Форма та формоутворення, креслення ". – Миколаїв: НУК, 2017. – 48 с.

11. Анастасенко С.М. Теплотехнологічні процеси та установки. Випарки, сушарки: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 "Теплоенергетика" Видання ІІ доповнене. - Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 32с.

12. Анастасенко С.М. Теплотехнологічні процеси та установки. Дистиляція та ректифікація: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» Видання ІІ доповнене. – Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 32с.

13. Анастасенко С.М. Програмування автоматизованого обладнання: Методичні вказівки для практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» .– Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 36 с.

14. Анастасенко С.М. Водяне опалення. Питання та відповіді: довідник. Ч. І для студентів спеціальності 144 - «Теплоенергетика». – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 84 с.

15. Анастасенко С.М. Водяне опалення. Питання та відповіді: довідник. Ч. ІІ для студентів спеціальності 144 - «Теплоенергетика». – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 84 с.

30.15

1. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Перспективи застосування теплових насосів /  Муніципальна енергетика: проблеми, рішення: Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: НУК, 2017. - С.48-53.

2. Игорь Швец, Сергей Доценко, Сергей Анастасенко. Пути повышения эффективности безударных кулачков четырехтактных поршневых двигателей // XXIV научно-техническа конференция с международно участие «Транспорт, екология – устойчиво развитие». – ЕКО ВАРНА 2018, 14-16 Юни 2018. Зарубіжна науково-технічна конференція

3. Анастасенко С.М., Григурко І.О. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали тез доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10-12 травня 2018 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Т.1. – С. 151-153.

4. Єпіфанов О.А., Димо Б.В., Анастасенко С.М. Дослідження впливу рециркуляції газів на характеристики котла ДЕ-10-14ГМ  // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.77-80.

5. Анастасенко С.М. Підбір і розрахунок пластинчастих підігрівників систем теплопостачання // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.71-72.

6. Анастасенко С.М., к.т.н., Шостак О.В. Генерація електричної енергії в градирні для власних потреб ТЕЦ // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.66-67.

7. Анастасенко С.М., Григурко І.О. Магнітно-абразивний спосіб обробки деталей // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.37-39.

30.16

Член асоціації інженерів енергетиків «Association of Energy Engineers» ID:142249

30.17

Наукове консультування приватного підприємства PERVOSAT з 2017 р.

 

Каіров Олексій Сергійович, професор кафедри ТЕ та ТМ, д.т.н., професор

№ пункту

Зміст

30.2

1. Каиров А.С. Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих  технологических сред [Текст] / А.С. Каиров, А.А. Лимарь, С.Н. Анастасенко // Вісник НТУУ «КПІ»: Збiрник наук. праць.  Серія: Машинобудування: − Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – № 1 (70). – С. 88-93.

2. Каиров А.С. Свободные колебания конструктивно неоднородных лопаток турбомашин [Текст] / А.С. Каиров, С.А. Моргун, С.Н. Анастасенко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24. – С. 105–113.

3. Каиров А.С. Свободные колебания токарных резцов со сменными пластинками [Текст] / А.С. Каиров, А.А. Лимарь // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24. – С. 145–151.

4. Власов О.И. Численное исследование частот и форм собственных колебаний оболочек вращения с присоединенными твердыми телами [Текст] / О.И. Власов, А.С. Каиров // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. Вип. 24. – С. 26–34.

5. Власов О.И. Напряженно-деформированное состояние конструктивно неоднородных многослойных ортотропных оболочек при вынужденных колебаниях [Текст] / О.И. Власов, А.С. Каиров, В.А. Каиров // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка неоднорідних структур. – Дніпро: ДНУ, 2017. –Вип. 2 (21). – С. 32–43.

6. Каиров А.С. Собственные колебания конструктивно неоднородных многослойных ортотропных цилиндрических оболочек из композиционных материалов [Текст] / А.С. Каиров, О.И. Власов, Л.А. Латанская // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 2. – С. 57–65.

7. Каіrov A.S., Vlasov O.I. Free vibrations of multilayered orthotropic ribbed cylindrical shells with attached solid bodies. International journal of mechanical engineering and information technology. – 2018. – Vol. 6, № 3. – P.1772-1777. (Index Copernicus).

8. Каіrov A.S., Моrhun S.A. Use of refined finite element models for solving the contact thermoalasticity problem of gas turbine rotors. International scientific technical journal. – 2018. – Vol. 21, № 3. – P. 53-58. (Index Copernicus).

30.4

1. Моргун Сергій Олександрович, к.т.н. (затв. МОНУ в 2016 р.), асистент кафедри інженерної механіки та технологій машинобудування.

2. Власов Олег Ігоревич, к.т.н. (затв. МОНУ 05.03.2019), асистент кафедри інженерної механіки та технологій машинобудування

30.8

1. Виконання функцій наукового керівника наукових тем: «Розробка математичних моделей і методів дослідження коливань і напружено-деформованого стану лопаткових і оболонкових елементів газотурбінних двигунів з урахуванням конструктивних і технологічних факторів», номер державної реєстрації 0114U002009 (2014-2015).

2. «Розробка математичних моделей і методів дослідження коливань і напружено-деформованого стану тонкостінних оболонкових елементів з урахуванням конструктивних неоднорідностей», номер державної реєстрації 0115U001959 (2015-2016).

3. Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: Збірник наук. праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій», Дніпропетровський національний університет (з 2010 по даний час)

30.10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника кафедри «Технології суднового машинобудування» Національного університету кораблебудування (2009-2015)

30.11

Участь в атестації наукових працівників як члена постійної спеціалізованої вченої ради:

1. К11.051.05 при Донецькому національному університеті (2009-2014);

2. Д08.051.10 при Дніпропетровському національному університеті (2008-2014)

30.15

1. Каіров О.С., Власов О.І. Математическое моделирова-ние и исследование свободных колебаний подкрепленных ребрами цилиндрических оболочек с присоединенными твердыми телами // Прогрессивная техника, технология и инженерное образование: Материалы XV Междунар. науч.-техн. конф., 23-27 червня 2014 р. – Київ: НТУУ «КПІ». – 2014. –  С. 41-42.

2. Каіров О.С., Лимарь О.О., Анастасенко С.М. Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих технологических сред // Прогрессивная техника, технология и инженерное образование: Материалы XV Междунар.  науч.-техн. конф., 23-27 червня 2014 р. –  Київ: НТУУ «КПІ». – 2014. – С. 235-236.

3. Каіров О.С., Власов О.І. Свободные колебания подкрепленных цилиндричес-ких оболочек с присоединен-ными твердыми телами // Прогресивна техніка, технологія та інженерна оосвіта: Матеріали XVI Міжнар. науч.-техн. конф. 22-25 червня 2015 р.– Київ-Одеса: НТУУ  «КПІ». –  2015. –  С. 28-30.

4. Каіров О.С., Лимарь О.О. Влияние сменных неперетачи-ваемых пластин на свободные колебания токарных резцов // Прогресивна техніка, технологія та інженерна оосвіта: Матеріали XVI Міжнар. науч.-техн. конф.,   22-25 червня 2015 р.– Київ-Одеса: НТУУ  «КПІ». – 2015. –  С. 201-202.

5. Каіров О.С., Власов О.І. Влияние структуры и механических характеристик композиционных материалов на собственные частоты и формы колебаний многослойных конических оболочек // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: Матеріали І Всеукраїнської наук.-техн. конф.  3-5 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ. – 2015. –  С. 48-50.

6. Каіров О.С., Власов О.І. Собственные колебания многослойных ортотропных цилиндрических оболочек вращения из композиционных материалов // Математичні проблеми технічної механіки: Матеріали XVI Міжнар. наук.-техн. конф., 18-21 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ-Київ: ДДТУ. – 2016. –  С.114-115.

7. Каіров О.С., Власов О.І.  Напряженно-деформированное состояние многослойной ортотропной цилиндрической оболочки с отверстиями под действием гармонической нагрузки // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-техн. конф. 1-3 листопада 2016 р. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ.– 2016.– С. 292-294.

8. Латанська Л.О., Каіров О.С. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния подкрепленных тонкостенных  оболочки с присоединенными телами // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. 1-3 листопада 2017 р. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2017. – С. 56-58.

9. Латанська Л.О., Каіров О.С. Чисельне дослідження динамічного деформування шаруватих композитних оболонкових конструкцій при поздовжньому імпульсному навантаженні // Муніципальна енергетика: проблеми, рішення. Матеріали VІІ Міжнар. наук-техн. конф, 21-22 грудня 2017 р. – Миколаїв:  НУК. – 2017. – С. 98-102.

10. Каіров.О.С., Клімов В.С., Куліш О.М. Вплив цементованого шару на несучу здатність евольвентних циліндричних зубчастих передач // Муніципальна енергетика: проблеми, рішення. Матеріали VІІ Міжнар. наук-техн. конф, 21-22 грудня 2017 р. – Миколаїв:  НУК. – 2017. – С. 93-98.

11. Каіrov A.S., Моrhun S.A. Improved mathematical model for the gas turbine rotors thermoelasticity problem solution. Dynamics, Strength and Modelling in Mechanical Engineering:Theses of the І International Science and Technology Conference. (Харків, 10-14 вересня 2018). Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – P. 9.

12. Каиров А.С., Латанская Л.А., Каиров В.А. Численное исследование влияния отверстий на свободные колебания подкрепленных ребрами цилиндрических оболочек. Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: Матеріали ІV Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 1-2 листопада 2018). – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. 2018. – С. 56-58.

13. Каиров А.С., Моргун С.А. Напряженно-деформированное состояние лопаточных венцов газотурбинных двигателей. Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: Матеріали ІV Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 1-2 листопада 2018). – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. 2018. – С. 59-60.

 

Григурко Іван Олексійович, ст. викладач кафедри ТЕ та ТМ, доцент НУК

№ пункту

Зміст

30.2

1. Ошовський В.Я., Григурко І.О., Капура І.А.  Рідкопластичне формування поверхонь бабітових вкладишів // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник.  – Кіровоград: КНТУ, 2014. – Вип. 44. - С.248-251.

2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестірні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник / Черніг. Нац. Технол. Ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. тенол.ун-т, 2015. - №2 (78). - С. 17-20.

3. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я., Будуров В.Л. Модернізація вузлів обладнання для механічної обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілої конструкції // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. -  Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. - С. 30-37.

4. Анастасенко С.М., Будуров В.Л., Григурко І.О. Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник.- Кіровоград: КНТУ,  2016. - Вип. 46. - С.312-321.

5. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Будуров В.Л. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ,  2017.  - Вип. 47, ч. 2. - С. 10-15.

30.3

1. Григурко І.О., Доценко С.М. Технологія обробки типових деталей та складання машин: практикум / З грифом МОН. Доповнений та передрукований. – Львів: "Новий Світ-2000", 2015. – 470 с.

2. Григурко І.О., Доценко С.М. Технологія машинобудування: дипломне проектування / З грифом МОН. 2-ге видання, доповнене та перероблене, 1 ч.. - Львів: "Новий Світ-2000", 2015. – 305 с.

3. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Доценко С.М. Проектування технологічних процесів в судновому машинобудуванні: практикум. - Львів: "Новий Світ-2000", 2017. – 360 с.

30.13

1. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Конспект лекцій з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин" 4-частини. - Миколаїв: НУК, 2014. – 305 с.

2. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин". - Миколаїв: НУК, 2014. – 70 с.

3. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Конспект лекцій з дисципліни " Проектування технологічних процесів " 2-частини. - Миколаїв: НУК, 2014. – 172 с.

4. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до курсової робіти з дисципліни "Проектування механоскладальних цехів" - Миколаїв: НУК, 2015. – 76 с.

5. Григурко І.О., Анастасенко С.М., Нерубащенко А.В.  Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни " Проектування механоскладальних цехів". - Миколаїв: НУК, 2015. - 33 с.

6. Григурко І.О., Анастасенко С.М, Конспект лекцій з дисципліни: // Проектування механоскладальних цехів/, для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". - Миколаїв: НУК, 2016. – 60 с.

7. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 16 с.

8. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до проведення технологічної практики, для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 16 с.

30.15

1. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. Забезпечення довговічності зубців та шліців методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2015): матеріали тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (19-22 травня 2015 р., м. Чернігів). - Чернігів: ЧНТУ, 2015. - С.47-48.

2. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою // Проблеми розвитку регіону: Промисловий і економічний аспект: Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції. 2-3 червня 2016 р. Первомайськ: ППІ НУК, 2016. - С.11-14

3. Григурко І.О., Анастасенко С.М. Забезпечення обкаткою творіння оптимальної системи плям контакту і отримання оптимальної шорсткості на контакті пар тертя // Проблеми розвитку регіону: Промисловий і економічний аспект: Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції. 2-3 червня 2016 р. Первомайськ: ППІ НУК, 2016. - С.11-14.

4. Анастасенко С.М., Григурко І.О.  Магнітно-абразивний спосіб обробки деталей // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С.37-39.

5. Анастасенко С.М., Григурко І.О. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали тез доповідей VIII міжна-родної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10-12 травня 2018 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Т.1. – С. 151-153.

30.17

Працював на керівних посадах машинобудівних підприємств (стаж 19 років). З 1970 р. по 1978 р. - ст. інженером-технолог, а з 1978 по 1980 р. – ведучий  інженер-технологом ЛПО «Компресор».  З 1980 по 1981 р. – зам нач. цеха, з 1981 по 1989 р. – нач. цеха   на  ПАТ «Завод Фрегат»

 

Будуров Василь Леонтієвич, ст. викладач кафедри ТЕ та ТМ

№ пункту

Зміст

30.2

1. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я., Будуров В.Л. Модернізація вузлів обладнання для механічної обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілої конструкції // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. -  Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. - С. 30-37.

2. Будуров В.Л., Радзивіло І.В Фінансові інструменти подолання кризи на підприємствах машинобудування: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, листопад 2015. -  №11. С. .

3. Анастасенко С.М., Будуров В.Л., Григурко І.О. Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник.- Кіровоград: КНТУ,  2016. - Вип. 46. - С.312-321.

4. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Будуров В.Л. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загально державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ,  2017.  - Вип. 47, ч. 2. - С. 10-15.

5. Святецький М.В., Ошовський В.Я., Капура І.А., Будуров В.Л. Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. ІІ. - С. 198-203.

Збірник представлений у міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

30.13

1.Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Ріжучий інструмент». – Первомайськ: ППІ НУК,  2014. – 44 с.

2.  Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 60 с.

3.  Будуров В.Л., Анастасенко С.М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування ріжучого інструмента». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 26 с.

4. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання». - Первомайськ: ППІ НУК, 2014. – 36 с.

5. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія різання». Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 82 с.

6. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальне та автоматизоване обладнання механообробних цехів». - Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 70 с.

7. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 89 с.

8. Будуров В.Л., Анастасенко С.М  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія різання». - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 86 с.

9. Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва: методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності «Прикладна механіка». – Первомайськ: ПФ НУК, 2017.– 68 с.

10. Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Виробнича практика: методичні вказівки щодо проходження практики для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка. -  Первомайськ: ПФ НУК, 2017. – 20 с.

11. Анастасенко С.М., Будуров В.Л. Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів: методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка». – Первомайськ: ПФ НУК, 2017.– 44 с.

12. Будуров В.Л. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Технологічна оснастка». – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 52 с.

30.15

1. Бабич Д.А., Будуров В.Л. Автоматизація системи та сучасні інформаційні технології. 3D принтери в сучасній промисловості. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів ППІ НУК. - Первомайськ НУК, 2015. – С. 45-48.

2. Будуров В.Л. Різці і змінні твердосплавні пластини для токарної обробки // Проблеми розвитку регіону: Промисловий і економічний аспект: Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції. 2-3 червня 2016 р. Первомайськ: ППІ НУК, 2016. - С.8-11.

3. Лисих А.Ю., Будуров В.Л. Обґрунтування і вибір методу зміцнення різця відрізного та матеріалів для зміцнення // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 10-12.

4. Черемисін Б.С. Будуров В.Л. Нетрадиційні методи обробки матеріалів // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 44-45.

5. Курдюков О.О. Будуров В.Л. Гідроімпульсний метод очищення // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 39-40.

6. Radziwill Irina V., Budurov Basil L. Ocena poziomu efektywnosci finansowania szkolnictwa wysego Ukrainy (Оцінка  рівня ефективності фінансування вищої освіти України) // Міжнародний науково-практичний семінар  «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р.: тези доповідей. – К. – Запоріжжя (Україна) Нітра (Словацька Республіка), 2019. – с.73-78.

30.17

Має досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 5-ти років.

1976 – 1986 р.р. – майстер механічного цеху Первомайського машинобудівного завода ім. 25 Жовтня. 1997-2002 р.р. – начальник технічного відділу. 2007-2011р.р. – головний технолог ТДВ «Первомайськдизельмаш»

 

Шостак Олександр Васильович, викладач кафедри ТЕ та ТМ

№ пункту

Зміст

30.2

1. Шостак О.В., Доценко С.М, Клименко Н.Г., Жувагина И.А. Первомайськ - 2020 план действий устойчивого енерегетического развития города в контексте изменчивой парадигмы современности  // Международный журнал «Устойчивое развитие» 1/2017. Варна. Болгария. С. 17-24

30.13

1. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Проектування теплоенергетичних установок. Проектування холодильних установок // Конспект лекцій для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 48 с.

2. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Технологічні процеси та установки: методичні вказівки до практичних робіт. - Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – 44 с.

3. Анастасенко С.М., Шостак О.В. САПР в теплоенергетиці: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». - Первомайськ: ППІ НУК, 2017. – 56 с.

30.15

1. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Перспективи застосування теплових насосів //  Муніципальна енергетика: проблеми, рішення: Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: НУК, 2017. - С.48-53.

2. Анастасенко Д.,  Шостак О.В.   Технології зберігання електроенергії  //  Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С. 6-8

3. Букін В., Шостак О.В. Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями та  основні тенденції розвитку теплоенергетики України // Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2018». Т.1. 24-25 квітня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. - С.18-20.

4. Анастасенко С.М., Шостак О.В. Генерація електричної енергії в градирні для власних потреб ТЕЦ // Науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіонів: промисловий і економічний аспект». 24-25 травня 2018р. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – С. 66-67.

5. Замарайкін О.В., Шостак О.В. Збирання води з туману на промислових градирнях та від природних джерел // VI студентський науково-практичний форум «Енергозбереження як енергетична безпека України»: тези доповідей: 5 грудня 2018 року. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – с. 46-47.

30.17

Має досвід практичної роботи за спеціальністю «Теплоенергетика» не менше 5-ти років. 1998-2001 р.р. – зам. гл енергетика з-да «Фрегат», 2005-2007 р.р. – начальник енергомеханічного управління

 

Ткач Михайло Романович, професор кафедри теплоенергетики та технологій машинобудування (за внутрішнім сумісництвом), д.т.н., професор

№ пункту

Зміст

30.2

1. Ткач М.Р., Тарасенко А.А. Стенд для исследования влияния масштабного фактора на параметры крутильных колебаний энергетических установок с МОД.  Авиационно-космическая техника и технология, 2015, № 8 (125) с.89-92.

2. Чередниченко А.К., Ткач М.Р. Повышение эффективности комбиниро-ванной энергетической установки термохимической регенерацией тепла /Авиационно-космическая техника и технология, 2015.— № 7(124). - С. 94-99

3. Тимошевский Б.Г. Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65% синтез-газа к бензину / Б.Г. Тимошевский, М.Р. Ткач, А.С. Митрофанов, А.С. Познанский, А.Ю. Проскурин // Двигатели внутреннего сгорания : Всеукраинский научно-техниче­ский журнал. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. – № 1. – С. 33–37.

4. Тимошевский Б.Г. Эффективность энергетической установки на базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов. / Б.Г. Тимошевский, М.Р. Ткач, А.С. Митрофанов, А.С. Познанский, А.Ю. Проскурин // Двигатели внутреннего сгорания : Всеукраинский научно-техниче­ский журнал. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. – № 2. – С. 30–34.

5. Чередниченко А.К., Ткач М.Р., Тимошевский Б.Г., Проскурин А.Ю. Эффективность термохимической регенерации тепла в энергетической установке судна класса «река-море» / Авиационно-космическая техника и технология, 2016. - № 8 (135). – С.29–35.

6. Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путём добавки синтез-газа к бензину [Текст] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 7 (134). – С. 134–138.

7. Тимошевський Б. Г., ТКАЧ М. Р., ШАЛАПКО Д. О. Поліпшення робочих характеристик дизельних двигунів за допомогою додавання водню // Водний транспорт, 2016, №2. – С. 24-28.

8. Утилизация тепла вторичных энергоресурсов малооборотных двигателей стационарных электростанций металлогидридными установками непрерывного действия [Текст] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский, С.М. Доценко, Ю. Н. Галынкин // Вестник двигателестроения – 2016. –№ 2. – С. 31–35.

9. Чередниченко, А. К. Влияние климатических факторов на эффективность утилизационной металлогидридной установки двухтопливного малооборотного ДВС газовоза / А. К. Чередниченко, М. Р. Ткач // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10(1232). – С. 85–91. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.10.12.

30.4

Наукове керівництво здобувачами. Отримали науковий ступінь к.т.н.:

1. Галинкін Юрій Миколайович  «Підвищення ефективності утилізаційних металогідридних установок малообертових дизелів». Спеціальність 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 2017.

2. Познанський Андрій Станіславович «Підвищення ефективності бензинових поршневих двигунів застосуванням добавок синтез-газу». Спеціальність 05.05.03 – «Двигуни та енергетичні установки, 2018.

30.5

Участь у міжнародних наукових проектах:

Design of solar-hydrogen metal-hydride power plant № 11.2014/01  2015 94 с

30.7

Робота у складі експертних рад:

1. Робота у складі експертної комісії щодо ліцензійної експертизи спеціальності 8.0511202 у НАкУ ХАІ, Наказ МОН №1455л від 12 06 2015 р.

2. Робота у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України (ОКХ, ОПП підготовки фахівців зі спеціальності 05050201 «Технології машинобудування», 2015 р.

30.8

Науковий керівник тем:

1. Design of solar-hydrogen metal-hydride power plant № 11.2014/01  2015.

2. Определение вибрационных характеристик рабочих охлаждаемых лопаток и жаровых труб ГТД четвертого поколения спекл-интерферометрией реального времени №1970  2014, 34 с.

«Визначення вібраційних характеристик робочих лопаток компресора і турбіни ГТД  ДА32 методом спекл-інтерферометрії реального часу» №2105, 2017-2018.

30.10

Організаційна робота у закладах освіти:

Завідувач кафедри Інженерної механіки та технології машинобудування НУК

30.11

Член спеціалізованих вчених рад:

1. Д 38.060.01 – НУК;

2. K17.740.01 при ГП «Ивченко-Прогресс»

Офіційний опонент з кандидатської дисертації –

Маравілля Еррера Крістіан «Підвищення точності визначення граничних умов теплообміну для  моніторингу ресурсу робочих лопаток турбін авіаційних двигунів», ХАІ, 2016

30.12

Патенти:

1. Спосіб вимірювання теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів та пристрій для його здійснення. Патент України на винахід 114698. Автори: Чередніченко О.К, Ткач М.Р., Тимошевський Б.Г. Опубл. 25.07.2017, бюл. № 14.

2. Газотурбінна установка. Патент України на винахід 114166. Автори: Чередніченко О.К, Ткач М.Р., Тимошевський Б.Г. Опубл. 10.05.2017, бюл. № 9.

3.Спосіб визначення форм резонансних коливань лопаток ГТД та пристрій для його реалізації. Патент України № 103068 від 10.12.2015, Бюл. №23, 2015.

30.13

Навчально-методичні посібники:

1. Ткач М.Р., Поліщук В.А., Шумілов О.П., Ніколаєв О.Л. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів спеціалістів для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка». - Миколаїв: НУК, 2017. –  67 с.

2.Ткач М.Р., Вецало В. А., Степанов П. О. Теоретична механіка. Статика. Розрахунково-графічні завдання. -  Миколаїв: НУК, 2013. - 43 с.

3. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою спеціальності 131 “Прикладна механіка” для спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології енергетичного машинобудування» / М.Р.Ткач, В.Я.Ошовський, В.І.Іодловський. – Первомайськ: ПФ НУК, 2018. – 24 с.

30.14

Керівництво студентами, що зайняли перші та другі  місця на:

- першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Технології

машинобудування" 2015-2018 р.р.;

- Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016-2018 р.р.:

- Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт 2016-2018 р.р

30.15

Тези доповідей на наукових конференціях

  1. Ткач М.Р. Компьютерные технологии в подготовке специалистов по инженерной механике// Тези доповідей ІІ міжнародної НТК "Актуальні проблеми інженерної механіки". -  Миколаїв: НУК, 2016.
  2. Ткач М.Р., Агарков О.Ю. Геометричне моделювання поверхонь з наперед обумовленими геометричними властивостям// Тези доповідей ІІ міжнародної НТК "Актуальні проблеми інженерної механіки". – Миколаїв: НУК, 2016.
  3. Тимошевский Б.Г., Ткач М.Р., Шалапко Д.О., Гапонов Е.В. Экспериментальное исследование волнового эффекта топливной аппаратуры с малыми добавками водорода // VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв: НУК, 2017.
  4. Тимошевский Б.Г., Ткач М.Р., Шалапко Д.О Экспериментальное исследование малых добавок водорода на безмоторном стенде // VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Суднова енергетика. Стан та проблеми". – Миколаїв: НУК, 2017.
  5. Особливості використання синтез-газу в ДВЗ з примусовим запалюванням [Текст] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, А. С. Познанський, О. С.  Митрофанов, А. Ю.  Проскурін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 383–385.
  6. Деякі результати експериментальних випробувань двигуна ТЕ 200 з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв: НУК, 2017. – С. 178–179.
  7. Експериментальне визначення показників процесу конверсії паливного етанолу в енергетичній установці на базі двигуна ТЕ 200 [Текст] / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін, А. С. Познанський // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 174–176.
  8. Дослідження ефективності використання добавок синтез-газу до бензину для малотоннажних суден [Текст] / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Матеріали VІІI Міжнародної науково-технічної конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми. – Миколаїв: НУК, 2017. – С. 266–268.

 

30.17

Провідний науковий співробітник (за сумісництвом) протягом 2008…2018 рр.

30.18

Консультант ДП НВКГ «Зоря»-«Машпрект»
Powered by Joomla!®. Design by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.